آراد = قند عسل

بدون عنوان

آرادم دیروزکه اولین ماه بدنیا آمدنت بود حس خیلی عجیب وخوبی داشتم و این حس وشادی خیلی خیلی خوب رو میشد در دیگران نیز دید ،پسرم خیلی خیلی ازآمدنت وآرامش دادن به زندگیمون خوشحالم. ...
17 آذر 1392